תקנון עמותת השועל

1. שם העמותה: עמותת השועל

2. מייל העמותה : [email protected]

3. מטרות העמותה:

3.1 מיסוד מורשת יחידת שועלי שמשון והנחלתה לדורות הבאים.

3.2 הנצחת נופלי היחידה וחיזוק הקשר עם המשפחות השכולות.

3.3 עזרה, תמיכה ומתן סיוע לכל בוגרי היחידה בדרכם האזרחית.

3.4 עזרה ותמיכה לקהילות שונות ותרומה כללית לחברה.

4. סמכויות העמותה-בכפוף לועד המנהל:

4.1 לשם קידום מטרותיה מוסמכת העמותה לעשות ולפעול כלדלהן:

4.2 לרכוש, לקנות לחכור, לשכור ולקבל לרשותה או לשימושה במתנה או בכל אופן אחר,
בתנאים שיוסכמו, נכסי דלא ניידי, מטלטלין, קניין וזכויות מכל סוג.

4.3 למכור, להעביר, להחכיר, להרשות לתת במתנה, או בכל דרך שהיא את רכושה או חלק
חלק ממנו, למשכן ולשעבד את נכסיה, כולם או מקצתם, בכל דרך שהיא לשם הבטחת
התחייבויות או חובות של העמותה.

4.4 ללוות כספים ולקבל מימון בכל דרך חוקית.

4.5 להתקשר בהסכמים, חוזים בהתחייבויות ובכלל זה, עפ”י שטרות ושיקים.

4.6 ליזום פעילות חינוכית ארגונית אשר תתרום ליישום מטרות העמותה.

4.7 להשקיע את הכספים, אשר יעמדו לרשותה באופן שייראה לה כמועיל, נכון ונחוץ.

4.8 להתקשר עם אנשים, מוסדות, ארגונים, מפעלים ומועדונים מכל סוג שהוא.

5. חברות בעמותה:

5.1 המנויים להלן רשאים בכפוף להוראות התקנון, להגיש בקשה להימנות על חברי העמותה:

5.2 כל מי ששירת בגדס”ר גבעתי.

5.2.1 לוחמים/חיילי מפקדה/קצינים/נגדים שעשו את שירותם המלא או חלקו ביחידת שועלי שמשון.

5.2.2 משפחות שכולות.

5.3 ההחלטה על קבלת מועמד כחבר בעמותה או על אי קבלתו נתונה בידי הועד מנימוקים שירשמו.

6. זכויות וחובות של חבר עמותה:

6.1 חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

6.2 חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקרות.

6.3 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משרותיה.

6.4 חבר עמותה לא יהיה זכאי כל רווחים או טובות הנאה כספיות מהעמותה.

6.5 הזמנה, דרישה התראה או הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, שיימסר
לו ביד או שיישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, אל מענו או כתובת הדוא”ל
הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום
בפנקס החברים.

7. מוסדות העמותה:

7.1 מוסדות העמותה:

7.1.1 הכללית האסיפה.

7.1.2 המנהל הועד.

7.1.3 ביקרות ועדת.

7.2 החברים במוסדות העמותה יהיו חברי העמותה.

8. האסיפה הכללית:

8.1 אסיפה כללית של הדירקטוריון יכונס פעם אחת בכל שנה אזרחית, ביום ובמקום שהועד
יחליט עליהם.

8.2 אסיפה כללית זו תכונה “אסיפה כללית רגילה”. כל אסיפה כללית אחרת תכונה “אסיפה” שלא מן המניין.

8.3 הועד רשאי לכנס אסיפה שלא מן המניין כל אימת שימצא זאת לנכון.

8.4 הועד חייב לכנס אסיפה שלא מן המניין אם נדרש לכך בכתב ע”י ועדת ביקרות, או אם נדרש
לכך בכתב ע”י עשירית מחברי העמותה.

8.5 אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות ועדת הבקרות ועל פעולות גופים
אחרים הפועלים מטען העמותה ותקבל דין וחשבון כספי מהוועד.

8.6 אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה, שיהוו מניין חוקי.

8.7 יו”ר הועד יכהן כיושב ראש בכל אסיפה כללית של העמותה.

8.8 הצבעות בכל אסיפה כללית יהיו בהרמות ידיים, אלא אם דרשו שלושה רבעים מהחברים
לפחות לקיים הצבעה חשאית.

8.9 הצבעה חשאית תיערך באופן שיקבע היו”ר.

8.10 במקרה של קולות שקולים עושים הצבעה חוזרת לאחר הנמקות.

9. הועד:
9.1 ועד העמותה יבחר ע”י האסיפה הכללית וימנה מספר שלא פחות מ-2 חברים.

9.2 האסיפה הכללית תבחר את יו”ר הועד. הועד יבחר מבין חבריו את סגנו של היו”ר, את מזכיר
העמותה ובעלי תפקידים נוספים ע”פ החלטתו.

9.3 על האסיפה הכללית רשאית להפסיק כהונתו של חבר ועד בכל עת בהצבעה רגילה, בתנאי
שנתנה לחבר הועד הזדמנות להשמיע טענותיו.

9.4 הועד יהיה מוסמך לבצע בשם העמותה את כל הפעולות שבסמכותה לבצע, למעט פעולות
שנתייחדו ע”פ תקנון זה, לאסיפה הכללית.

9.5 יו”ר הועד יקבע את המועדים להתכנסות הועד ואת הנושאים לדיוניו בהתאם לתפקידיו
וסמכויותיו, וכן את סדרי העבודה בישיבותיו.

9.6 יו”ר הועד ינהל את ישיבות הועד וידווח עליהן ועל פעילותו השוטפת של הועד לאסיפה
הכללית.

9.7 בהעדרו של יו”ר הועד תנוהל הישיבה ע”י סגנו או ע”י חבר ועד אחר.

9.8 המניין החוקי בישיבות הועד יהיה לפחות שני חברים.

9.9 החלטת הועד תתקבל ברוב קולות הנוכחים. לכל חבר ועד יהיה קול אחד באסיפת הועד.
היו והקולות בהצבעה שקולים תהא ליו”ר זכות הצבעה מכרעת.

10 זכות חתימה:

10.1 הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה, לפחות, שחתימתם
יחד בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.

11. ועדת ביקרות:

11.1 ועדת הביקורת תיבחר ע”י האסיפה הכללית ותמנה 2 חברים.

11.2 לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הבקרות.

11.3 תפקידי ועדת הביקורת: כקבוע בחוק העמותות.

11.4 הועד יהיה חייב להעמיד לעיון ועדת הביקורת או למי שהיא תמנה לשם כך את ספרי
העמותה וחשבונותיה וכל מסמך אחר שיהיה בו צורך לשם ביצוע הבקרות ולהמציא
ביאורים נאותים.

12. הכנסות ורכוש:

12.1 הכנסות העמותה ורכושה שנתקבלו, הופקו, צמחו או ניתנו מכל מקור שהוא, יוקדשו אך
ורק לצורכי העמותה, להגשמת מטרותיה ולקידומן, העמותה לא תחלק רווחים בין חבריה.

12.2 חבר יוצא או חבר מוצא מן העמותה לא יהיה זכאי לקבל כל חלק שהוא מרכוש העמותה.

13. ניהול חשבונות:

13.1 הועד יגרום לכך כי נוהלו החשבונות על כל הסכומים שיתקבלו או יוצאו ע”י
העמותה וכמו כן שיעשה רישום לגבי רכושה של העמותה, זכויותיה וחובותיה.

13.2 הועד יביא לפני כל אסיפה כללית דין וחשבון של ההכנסות יחד עם הדו”ח של
פעולות העמותה בתקופה המקבילה.

14. שינוי בתקנון:

14.1 שינוי או תיקון בתקנון יעשה בהחלטת האסיפה הכללית ברוב קולות הזכאים להצביע לה.

15. פירוק העמותה:

15.1 על פירוק העמותה רשאית להחליט האסיפה כללית, שנכחו בה לפחות 3/2 מחברי העמותה,
ובתנאי שההודעה על האספה נשלחה כ-21 יום מראש וצוין בה כי יוצע באסיפה להחליט על
פירוק העמותה.

15.2 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסי אלה לאגודה
למען החייל, על מנת שימשו לקידום רווחתם של חיילי יחידת שועלי שמשון.

רוצים להיות חלק?

ההרשמה נקלטה בהצלחה!